MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Akredytacje

Zasady przyznawania i wydawania akredytacji prasowych:

1. Akredytacje przyznawane są nieodpłatnie.
2. Akredytacje są imienne i nie można udostępniać ich osobom trzecim.
3. O akredytacje mogą się ubiegać czynni zawodowo dziennikarze [w tym fotoreporterzy] prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych, a także blogerzy i twórcy mediów społecznościowych, publikujący na tematy związane z danym wydarzeniem.
4. Jedna redakcja może otrzymać nie więcej niż 3 imienne akredytacje prasowe. Nie dotyczy to ekip telewizyjnych [otrzymują one akredytację dla dziennikarza prowadzącego oraz czasowe upoważnienia do wejścia na teren wydarzenia dla ekipy.]. Media patronackie mogą otrzymać dodatkowe akredytacje w oparciu o dodatkowe zgłoszenie.
5. Akredytacje prasowe przyznawane są na podstawie wniosków akredytacyjnych przesłanych mailem na adres: marketing@targi.lublin.pl
6. W zgłoszeniu konieczne jest podanie:
Imienia i nazwiska
Nazwy redakcji lub portalu, linku do strony internetowej bloga lub innych aktywności, gdzie pojawi się relacja z wydarzenia
Dokumentem wymaganym przy przyznawaniu akredytacji jest dowolne w formie potwierdzenie współpracy z reprezentowaną przez nich redakcją. Do wydania akredytacji nie wystarcza legitymacja potwierdzająca przynależność do związku bądź stowarzyszenia dziennikarskiego.
Zamawiając akredytację należy dołączyć aktualne zdjęcie portretowe, które posłuży do identyfikacji właściciela akredytacji. Brak zdjęcia lub zamieszczenie zdjęcia uniemożliwiającego identyfikację osoby, traktowane będzie jako błąd w zamówieniu i może spowodować unieważnienie zamówienia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia Akredytacji lub jej odwołania w przypadku, gdy podane informacje w formularzu rejestracyjnym będą niepełne lub nie będą prawdziwe.
8. Ze względu na warunki techniczne i charakterystykę imprez o przyznaniu akredytacji decyduje kolejność zgłoszeń.
9. Potwierdzenie akredytacji zostanie wysłane do 5 dni od otrzymania zgłoszenia, po uprzedniej weryfikacji.
10. Akredytacja upoważnia do:
bezpłatnego wstępu na targi,
bezpłatnego wstępu na imprezy towarzyszące, m.in. konferencje, pokazy,
korzystania z biura prasowego oraz pełnego serwisu informacyjnego biura: materiałów prasowych (w tym foto i video) dotyczących wydarzenia.
11. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu uprawnień akredytowanych w przypadku niektórych imprez.
12. Akredytację można odebrać osobiście w dniu imprezy w Biurze Organizatora
13. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich akredytacja musi być umieszczana przez jej posiadacza w miejscu widocznym.
14. Przyznanie akredytacji oznacza, że jej posiadacz:
akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
oświadcza, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,
wyraża zgodę na zamieszczenie danych osobowych w bazie klientów Targów Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Dworcowa 11 i wykorzystanie ich w celach marketingowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) z możliwością wglądu do swoich danych oraz prawem do ich aktualizacji. Przyjmuje też do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.
wyrażam zgodę na przesyłanie przez Targi Lublin S.A. na podane adresy pocztowe i e-mailowe informacji handlowej dotyczącej świadczonych przez Targi Lublin S.A. usług, a w szczególności organizowanych imprez targowo-wystawienniczych (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. – Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną). Przyjmuje też do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Copyright © 2014 Targi Lublin S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.